Nummer 3/2015

TEMA: POLITIK OCH FILM

Gästredaktör: Erik Hedling

Erik Hedling: Politik och film.

Ann-Kristin Wallengren: Tysk film efter muren. En tudelad historia.

Lars Gustaf Andersson: “Utopin blir bara bättre ju längre vi väntar på den”. Alexander Kluge och ‘Nachrichten aus der ideologischen Antike’.

Olof Hedling: ”För två ostburgare och en Coca-Cola”. Anteckningar om den europeiska film och TV-produktionens omflyttningar efter 1989.

Erik Hedling: Sargad segerherre på film. Churchill-berättelser på 2000-talet….395

UPPSATSER

Johan Karlsson Schaffer: Om urvalets problem: Att undervisa inom och
utom den politiska teorins kanon

JUBILEUMSESSÄ

Isak Hammar: Det ständiga fallet. Romarrikets fall som politisk resurs
i samtiden
.

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Magnus Erlandsson: Kvant eller kval – eller både och?

LITTERATURGRANSKNINGAR

Douglas Brommesson & Henrik Friberg-Fernros: Bortom den sekulära staten. Religion och politik i en postsekulär tid. Anmälan av Daniel Braw.

Christian Norocel: Our People – A Tight-Knit Family under the Same Protective Roof: A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in Radical Right Populism. Anmälan av Anders Hellström.

Émile Zola: Jag anklagar: brev till republikens president. Anmälan av Erik Ringmar.

Joakim Scherp: De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682. Anmälan av Björn Östbring.

Nummer 2/2015

Nr 2/2015 har nu utkommit. Det är ett temanummer om alla riksdagspartierna. Med tanke på Almedalsveckan så görs detta nummer omedelbart tillgängligt för nedladdning.

Nummer 1/2015 har även i dagarna gjorts tillgängligt i arkivet.

 

UPPSATSER

Jonas Hinnfors & Malena Rosén Sundström: Ett val, tre arenor, åtta partier – en partianalys av riksdagsvalet 2014

Jonas Hinnfors: Socialdemokraterna: Från klar vaghet till vag klarhet

Ann-Marie Ekengren & Henrik Oscarsson: Ett liv efter Nya Moderaterna?

Karl Loxbo: Sverigedemokraterna: Framgångsrikt enfrågefokus

Fredrika Lagergren & Maria Oskarson: Miljöpartiet: Med vittring på regeringsmakten

Mikael Sundström & Malena Rosén Sundström: Centerpartiet – samling efter den ideologiska stormen

Sofie Blombäck: Vänsterpartiet: Pådrivare eller pragmatiskt stödparti?

Svend Dahl: Folkpartiet och den förlorade mitten

Marie Demker: Kristdemokraterna: Bäst när det gäller – men hur länge?

Hanna Bäck & Johan Hellström: Efter valet 2014: Regeringsbildningen och det inställda extra valet

Johan P. Olsen: Utfordringer for skandinavisk demokrati og statsvitenskap

 

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET

Magnus Erlandsson: Om skolans demokratiska uppdrag

 

LITTERATURGRANSKNINGAR

Holdo, Markus, 2014. Field Notes on Deliberative Democracy. Power and Recognition in Participatory Budgeting. Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Anmälan av Kristina Boréus

Svar på Kristina Boréus anmälanMarkus Holdo

Brante, Thomas, 2014. Den professionella logiken. Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället. Stockholm: Liber. Anmälan av Ylva Hasselberg

Dawisha, Karen, 2014. Putin’s Kleptocracy – Who Owns Russia? New York: Simon & Schuster. Review by Astrid Hedin

Karpowitz, Christopher F. & Mendelbaum, Tali, 2014. The Silent Sex: Gender, Deliberation & Institutions. Princeton: Princeton University Press. Anmälan av Johanna Rickne

Wallin, Pontus, 2014. Authoritarian Collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China. Växjö: Linnaeus University Press. Anmälan av Jan Teorell

Replik till Jan TeorellPontus Wallin

Nummer 1/2015

Nu utkommer nr 1/2015. Samtidigt görs nr 4/2014 fritt tillgängligt i tidskriftens digitala arkiv.

UPPSATSER
Johan P. Olsen: Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre

Marcus Agnafors, Erik Amnå, Torbjörn Bergman, Magdalena Bexell, Ylva Stubbergaard, Elin Wihlborg & Björn von Sydow: Kommentarer
till Johan P. Olsen, “Lorenzettis utfordring og demokratiets århundre”

Johan Hyrén: Lacan: subjektsteori & etik

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Magnus Erlandsson: Citeringar och publiceringar statsvetarnas aktiekurser

LITTERATURGRANSKNINGAR
Line Säll: Regionalpolitikens diskursiva grunder och gränser. Om politik, makt och kunskap i det regionala samhällsbyggandet. Anmälan av Kristina Boréus

Åsa Bengtsson, Kasper M. Hansen, Ólafur Þ. Harðarson, Hanne Marthe Narud & Henrik Oscarsson: The Nordic Voter. Myths of Exceptionalism.
Anmälan av Annika Fredén

Hans Wallengren: Socialdemokrater möter invandrare: arbetarrörelsen, invandrarna och främlingsfientligheten i Landskrona under efterkrigstiden. Anmälan av Anders Persson

Kristin Ljungkvist: The Global City 2.0: An International Actor beyond Economism? Review by Jan Aart Scholte

Erik Lundberg: A Pluralist State? Civil Society Organizations’. Access to the Swedish Policy Process 1964–2009. Anmälan av Göran Sundström

Nummer 4/2014

Nu utkommer det försenade nr 4/2014. Nedan följer innehållsförteckningen. Samtidigt har nr 2 och nr 3 2014 gjorts tillgängliga i tidskriftens arkiv.

 

IN MEMORIAM
Håkan Magnusson, Anders Sannerstedt & Ylva Stubbergaard: Lennart Lundquist (1938–2014)

UPPSATSER
Maria Jansson & Maria Wendt: Pedagogik och politik: En introduktion

Cecilia Arensmeier & Ann-Sofie Lennqvist Lindén: Studenter som kunder och konsten att vara lärare – från frustration till självreflektion

Maria Wendt: ”Gör en analys!” Om studenters svårigheter att vetenskapligt analysera politik – och vad vi som lärare kan göra åt det

Björn Badersten: Att lära statsvetenskap – två ämnesdidaktiska utmaningar

Linda Murstedt: Genus och nation i statsvetenskap. Studenters tolkningar av två värdeladdade begrepp

FAVORITEN
Charlotte Fridolfsson: Om intelligensernas jämlikhet

Emil Persson: Stuart Halls ”Representation”: att studera populärkulturen som politiskt slagfält

Linda Ekström: Rätt text för rätt sak – om förutsättningar för att träna kritisk granskning av vetenskapliga texter

Ola Svenonius: Döden i seminariesalen

Elisabeth Olivius: Bortom ”kvinnofrågor” som sidospår? Om genusperspektiv på försoningsprocesser i undervisningen

JUBILEUMSESSÄ
Klas-Göran Karlsson: Vad lär historia? Historisk lärdom i teori och Ukrainakrisens praktik

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Rapporter från arbetsgrupperna vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Lund, 8-10 oktober 2014

LITTERATURGRANSKNINGAR
Madestam, Jenny: Hur blir man vald? Om ledarskiften i tre svenska partier. Anmälan av Nicholas Aylott

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören: Nya svenska väljare. Anmälan av Martin Lindström

Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas: Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar. Anmälan av Mats Öhlén

CALL FOR PAPERS: Politikens särart i en tid av marknadisering

De offentliga verksamheterna har under de senaste decenniernas reformer genomgått omfattande förändringar såväl när det gäller villkor för politiskt beslutsfattande och förutsättningarna för samhällsstyrning som för medborgares möjligheter att utöva politiskt inflytande. Det har handlat om decentralisering och avreglering, om privatisering och konkurrensutsättning, nya styrformer liksom nya former av regleringar. Dessa har inneburit olika former av maktförskjutningar, såväl horisontella (från förvaltningar till organisationer och företag) som vertikala (från förvaltning till medborgare, liksom från nationell till regional/lokal nivå, men även från nationell nivå till EU).

Mycket talar för att välfärdsstatens nya utmaningar i mångt och mycket kretsar kring politikens villkor i en tid av marknadisering. För även om offentliga verksamheter i allt större utsträckning organiseras och styrs som om de vore privata företag finns det ändå något specifikt som skiljer dem åt; nämligen politikens särart och dess innebörd för den offentliga välfärdens möjligheter och förutsättningar. Till skillnad från privata företag innefattar de politiskt organiserade verksamheterna ett uppdrag i att sammanjämka olika demokratiska värden, liksom medborgares olika intressen och önskemål. Politiken innefattar därtill just medborgare, som till skillnad från kunder har särskilda rättigheter i fråga om hur politikens mål formuleras, men även i fråga om det sätt som dessa mål implementeras.

Vi i Swepsa-nätverket ”Förvaltning som business – marknadsanpassningens konsekvenser för processer, aktörer och värden” välkomnar artiklar till ett temanummer i Statsvetenskaplig tidskrift om välfärdsstatens nya utmaningar som på olika sätt berör frågor som denna utveckling aktualiserar. Mer specifikt lyfter vi fram tre bärande teman; det första gäller *implementering*, hur ser processerna ut när förvaltningen marknadiseras på olika områden? Vilka är de bärande aktörerna och vilka implikationer har deras agerande? Det andra gäller *värden och intressen*; hur främjas och utmanas centrala politiska värden och intressen som t.ex. styrning, ansvarsutkrävande, inflytande, rättssäkerhet? Kommer olika värden i inbördes konflikter och vad är i så fall implikationerna av det? Det tredje gäller *föreställningar och ideal*; hur påverkas demokratiidealen och synen på förvaltningens roll i förverkligandet av en demokratisk välfärdsstat.

Vänliga hälsningar,
Matilde Millares och Urban Strandberg

Skicka ditt abstract om max 500 ord senast den 9 januari 2015 till: matilde.millares@statsvet.su.se