Statsvetenskaplig tidskrift publicerar uppsatser, översikter och meddelanden, litteraturgranskningar samt notiser på skandinaviska språk (svenska, danska eller norska) och på engelska av författare som inte har ett skandinaviskt språk som arbetsspråk.

Manuskript insändes som ordbehandlingsdokument till adressen statsvetenskaplig.tidskrift@svet.lu.se (om inget annat avtalats med någon av redaktörerna). Samtliga insända manuskript genomgår redaktionell granskning, varvid stor vikt läggs vid manuskriptens språkliga kvalitet. Uppsatser och, i vissa fall översikter, granskas därutöver genom anonym peer-review. Författaren får i samband med beslut om publicering ta del av granskarnas kommentarer. Efter beslut om publicering insändes slutgiltigt manuskript som ordbehandlingsdokument till statsvetenskaplig.tidskrift@svet.lu.se. Författare får granska korrektur. Texterna publiceras digitalt med ett nummers fördröjning i tidskriftens arkiv (http://journals.lub.lu.se/index.php/st/issue/archive).

Manuskript ska utformas enligt följande anvisningar.

Uppsatser och översikter

Titelsida: På separat titelsida anges arbetets titel med uppgift om författare, institutionsanknytning, fullständig adress, inklusive e-postadress och telefon.

Abstract: På separat sida bifogas engelsk titel och ett abstract på engelska, högst 150 ord, innehållande syfte och omfattning, huvudsakliga resultat och slutsatser.

Huvudtext: Uppsatsers omfång bör ej överstiga 75 000 tecken (inkl. blanksteg), inklusive noter, exklusive litteraturförteckning. Översikter bör ej överstiga 45 000 tecken, inklusive noter, exklusive litteraturförteckning. Huvudtexten skall innehålla högst två rubriknivåer (förutom arbetets titelrubrik). Förkortningar anges med punkt i enlighet med Svenska språknämndens rekommendation.

Tabeller och figurer: Tabeller och figurer skall vara numrerade och försedda med beskrivande rubrik. Figurer och större tabeller bifogas separat. I huvudtexten anges var tabeller och figurer skall inplaceras.

Referenser: För referenser används i första hand Harvardsystemet. Ex: (Gilljam & Hermansson 2003: 10; Lukes 2005: 5-7). Kommenterade fotnoter numreras löpande.

Litteraturförteckning: Refererad litteratur redovisas i särskild litteraturförteckning, placerad efter huvudtexten. Förteckningen utformas i enlighet med följande exempel:

Dahl, Ann-Sofie, 2005. ”Freivalds förklaringar”, Smedjan, 2005-01-20, tillgänglig på <http://www.smedjan.com&gt;, citerad 2005-02-02.

Esaiasson, Peter, 2003. ”Vad menas med folkviljans förverkligande?”, s. 30-53 i Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen (red.), Demokratins mekanismer. Malmö: Liber.

Hall, Patrik, 2004. ”Autonoma krafter och anpassade människor: diskursiv makt inom svensk IT-politik”, Statsvetenskaplig tidskrift 106, s. 97-124.

Hegeland, Hans, 2004. ”Europeiska unionen i nationella parlament – inrikespolitik eller utrikespolitik?”. Paper, Statsvetenskapliga förbundet, arbetsgrupp Europaforskning, Stockholm.

March, James G. & Olsen, Johan P., 1989. Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics. New York: Free Press.

Sjölin, Mats, 2004. Politisk etik. Lund: Studentlitteratur.

Smith, Anthony D., 1998. ”The Myth of the ’Modern Nation’ and the Myths of Nations”, Ethnic and Racial Studies 11(1), s. 1-26.

Litteraturgranskningar

Titelsida: På separat titelsida anges uppgift om författare, institutionsanknytning, fullständig adress, inklusive e-postadress och telefon samt uppgifter om det granskade arbetet. Arbetet redovisas enligt följande exempel:

Barrling Hermansson, Katarina, 2004. Partikulturer. Kollektiva självbilder och normer i Sveriges riksdag. Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 159. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Huvudtext: Granskningar av avhandlingar bör ligga mellan 15 000 och 30 000 tecken (inkl. blanksteg), inklusive noter, exklusive litteraturförteckning. Övriga litteraturgranskningar bör ej överstiga 15 000 tecken (inkl. blanksteg), inklusive noter, exklusive litteraturförteckning. I vissa fall, t.ex. då granskningen omfattar flera verk, kan texten vara längre.

Tabeller och figurer: Tabeller och figurer skall vara numrerade och försedda med beskrivande rubrik. Figurer och större tabeller bifogas separat. I huvudtexten anges var tabeller och figurer skall inplaceras.

Referenser och litteraturförteckning: Se angivelser under rubriken ”Uppsatser och översikter” ovan.