Nummer 4/2014

Nu utkommer det försenade nr 4/2014. Nedan följer innehållsförteckningen. Samtidigt har nr 2 och nr 3 2014 gjorts tillgängliga i tidskriftens arkiv.

 

IN MEMORIAM
Håkan Magnusson, Anders Sannerstedt & Ylva Stubbergaard: Lennart Lundquist (1938–2014)

UPPSATSER
Maria Jansson & Maria Wendt: Pedagogik och politik: En introduktion

Cecilia Arensmeier & Ann-Sofie Lennqvist Lindén: Studenter som kunder och konsten att vara lärare – från frustration till självreflektion

Maria Wendt: ”Gör en analys!” Om studenters svårigheter att vetenskapligt analysera politik – och vad vi som lärare kan göra åt det

Björn Badersten: Att lära statsvetenskap – två ämnesdidaktiska utmaningar

Linda Murstedt: Genus och nation i statsvetenskap. Studenters tolkningar av två värdeladdade begrepp

FAVORITEN
Charlotte Fridolfsson: Om intelligensernas jämlikhet

Emil Persson: Stuart Halls ”Representation”: att studera populärkulturen som politiskt slagfält

Linda Ekström: Rätt text för rätt sak – om förutsättningar för att träna kritisk granskning av vetenskapliga texter

Ola Svenonius: Döden i seminariesalen

Elisabeth Olivius: Bortom ”kvinnofrågor” som sidospår? Om genusperspektiv på försoningsprocesser i undervisningen

JUBILEUMSESSÄ
Klas-Göran Karlsson: Vad lär historia? Historisk lärdom i teori och Ukrainakrisens praktik

STATSVETENSKAPLIGA FÖRBUNDET
Rapporter från arbetsgrupperna vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte i Lund, 8-10 oktober 2014

LITTERATURGRANSKNINGAR
Madestam, Jenny: Hur blir man vald? Om ledarskiften i tre svenska partier. Anmälan av Nicholas Aylott

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören: Nya svenska väljare. Anmälan av Martin Lindström

Ekman, Joakim, Linde, Jonas & Sedelius, Thomas: Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar. Anmälan av Mats Öhlén